MSLSYVERI Museologian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

tuntee museologiaan, heritologiaan ja kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan,
kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin,
hallitsee syvällisesti ainakin yhden museologian erikoisalan teoreettiset lähtökohdat ja käytännön sovellutukset sekä
tuntee hyvin alan käsitteistöä ja tieteellisiä menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimukseensa.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)