KIRPERERI Kirjallisuuden perusopinnot, erillinen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistoria. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa lukupiireissä ja muissa opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)