KANKOK Kansalaisyhteiskunnan opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kansalaisyhteiskunnan opintokokonaisuuden laajuus on 25 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Kansalaisyhteiskunnan käsitteellä viitataan yleisimmin niin sanottuun kolmanteen yhteiskunnallisen elämän alueeseen valtion ja markkinoiden rinnalla. Kansalaisyhteiskunta nähdään sosiaalisen elämän kentäksi, jossa kansalaiset voivat ihanteellisimmillaan osallistua vapaaehtoisesti, toimia omaehtoisesti sekä muodostaa vapaasti yhteenliittymiä. Kansalaisyhteiskunnan pääasiallisia organisoitumia ovat epämuodolliset ja muodolliset yhdistykset sekä yhteiskunnalliset liikkeet. Kansalaisyhteiskuntaan voidaan lukea myös löyhästi organisoituneet keskusteluyhteisöt ja sosiaaliset verkostot. Yleisesti kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoistoimintaa kuvataan aatteelliseksi ja voittoa tavoittelemattomaksi yleishyödylliseksi toiminnaksi. Kansalaisyhteiskunnan vahvuuden katsotaan osaltaan tukevan yhteiskunnan kestävyyttä ja uudistumiskykyä sekä myös kykyä taata yhteiskunnallista turvallisuutta ja vakautta.

Osaamistavoitteet

Kansalaisyhteiskunnan opintokokonaisuuden (KANS) opintojen tavoitteena on, että ne suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimusalueen tieteelliset peruskäsitteet ja keskeisimmät teoriat sekä kykenee soveltamaan niitä muissa opinnoissaan, työelämässä ja kansalaistoiminnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija omaa laaja-alaisen näkemyksen kansalaisyhteiskunnasta, sen kehityksestä ja nykytendensseistä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)