ESPPER Espanjan kielen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka.

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Viestintätaidot

● Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän kykenee ymmärtämään akateemista kieltä ja tuottamaan opiskeluun liittyviä tekstejä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset.

● Opiskelija tuntee Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset.

● Opiskelija on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin.


Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (25–26 op)