Psykologian maisteriohjelma (PsM)

Tutkintonimike:
Psykologian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
150 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Psykologian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida empiirisen tutkimuksen.

Opiskelijalla on psykologiseen ammatilliseen työhön tarvittavat taidot suunnitella ja toteuttaa psykologisia arviointeja ja interventioita. Tämän tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet psykologian jatkokoulutusohjelmiin.

Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat pääaineopinnoista (syventävät opinnot vähintään 120 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Suositellut suoritusajankohdat löytyvät laitoksen verkkosivuilta:
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/

Rakenne

Valitse kaikki (120+ op)