YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

•Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
•Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
•Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
•Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
•Segmentointi, positiointi ja brändääminen
•Tuotekehitys
•Hinnoittelu
•Jakeluketjun hallinta
•Kansainvälinen markkinointi
•Markkinointiviestintä
•Digitaalinen markkinointi
•Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
•määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
•selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
•tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
•selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden ilmoittama muu materiaali

Kirjallisuus

  • Pride, W.M.; Ferrel, O.C., Lukas, B.; Schembri, S.; Niininen, O.; & Casidy, R. (2017). Marketing Principles, 3rd edition. Cengage Learning, Australia.; ISBN: 9780170386180
  • Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, 2016, Marketing: An Introduction, Global Edition, 13/E (myös e-kirjana saatavilla); ISBN: 9781292146508

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde