YPPP140 Ohjaus yliopistossa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

yliopiston ohjausjärjestelmät
akateemisen ohjauksen prosessit
ohjausmallit ja –teoriat
HOPS -prosessin ohjaaminen
opinnäytetöiden ja tieteellisen kirjoittamisen ohjaus
monikulttuurisuus ohjauksen haasteena
oppimis- ja lukivaikeudet ohjauksen haasteena
ohjauksen etiikka

Suoritustavat

Oppimistehtävät, lukupiirityöskentely. Suoritustavat voivat tarkentua vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
hahmottaa keskeisiä ohjauksen käsitteitä, malleja ja teorioita sekä niiden yhteyden oppimisteorioihin
hahmottaa ohjauksen ja oppimisen prosessien keskinäistä riippuvuutta ja dynamiikkaa
tulkita ohjattavien erilaisia tarpeita ja tukea heitä heidän kasvussaan akateemiseen asiantuntijuuteen
tunnistaa ohjaustilanteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja toimia näissä tilanteissa eettisesti viisaalla tavalla, harkitusti ja perustellusti
soveltaa teoreettista tietämystään ohjauksesta omassa työsssään tilanteen vaatimalla tavalla

Oppimateriaalit

Sekä muu opetusohjelmassa mainittu kirjallisuus:

Kirjallisuus

  • NUMMENMAA, A.R., PYHÄLTÖ, K. & SOINI, T. (toim.) 2008. Hyvä tohtori! Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. Tampere: Tampere University Press.
  • ONNISMAA, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
  • KUKKONEN, H. 2007. Ohjauskeskustelu pelitilana. Erialaisuus ammatillisen opettajaopiskelijan ohjaamisessa. Tampere: Tampere University Press.
  • VEHVILÄINEN, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.
  • ISAACS, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari.
  • NUMMENMAA, A.R. & LAUTAMATTI, L. 2004. Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa. Tampere: Tampere University Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde