YPPP135 Opetussuunnitelmatyö (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat
opetussuunnitelmateoriat ja niiden yhteys oppimisteorioihin
osaamisperustainen opetussuunnitelma yliopistossa
ilmiöpohjainen opetussuunnitelma yliopistossa
opetussuunnitelman työelämäyhteydet

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja lukupiirityöskentely. Suoritustavat voivat tarkentua vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
hahmottaa opetussuunnitelmatyön teoreettisia ja filosofisia lähtökohtia ja sen erilaisia ilmenemismuotoja yliopistossa
hahmottaa opetussuunnitelmateoriat ja niiden soveltuvuuden yliopistokontekstiin
tarkastella omaa opetustaan suhteessa laitoksen/oppiaineen opetussuunnitelmiin ja soveltaa oppimaansa oman laitoksensa/oppiaineensa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen
tunnistaa opetussuunnitelman yhteys sekä yliopiston arvotavoitteisiin että yhteiskunnan, sen instituutioiden, arvojen ja tapojen luonteeseen
arvioida oppiaineen sisäisen struktuurin, yhteiskunnasta tulevien odotusten ja opiskelijoiden oppimistarpeiden välisiä kytkentöjä ja niiden merkitystä opetussuunnitelmatyölle
tehdä opetussuunnitelmatyötä yhteisöllisellä tasolla ja edistää siten koko laitoksen/oppiaineen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämistä

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu materiaali:

Kirjallisuus

  • BARNETT, R. & COATE, K. 2010. Engaging the curriculum in higher education. Berkshire, GBR: McGRaw-Hill Education.
  • Hooks, Bell 1994: Teaching to Transgress – Education as the Practice of Freedom. New York and London; Routledge."
  • NYGAARD, C., COURTNEY, N. & HOLTHAM, C. (toim.) 2010. Teaching creativity – creativity in teaching. The learning in higher education series. Oxfordshire: Libri Publishing.
  • BIGGS, J. & TANG, C. 2007. Teaching for quality learning at university: What the student does. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
  • KORHONEN, V. & MÄKINEN, M. 2012.Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöllä. Tampere: Tampere University Press.<br />MÄKINEN, M., ANNALA, J., KORHONEN, V., VEHVILÄINEN, S., NORRGRAN, A.-M., KALLI, P. & SVÄRD, P. (toim.) 2012. Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde