YPPP122 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

oppimisen yksilölliset ulottuvuudet: oppimisen kerroksellisuus, moniulotteisuus ja kokemuksellisuus
oppimisen yhteisölliset ulottuvuudet: pedagoginen suhde, vertaisryhmä, ryhmäilmiöt

Suoritustavat

Opetuskokeilut (8 t), vertaishavainnointi (8 t), opetuskokeiluraportti, lukupiirityöskentely.
Suoritustavat voivat tarkentua vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
hahmottaa oppimisen yksilöllisten ja yhteisöllisten ulottuvuuksien keskinäistä riippuvuutta ja dynamiikkaa
soveltaa oppimisteoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis- , ohjaus- ja opetustilanteisiin
arvioida kriittisesti omaa kehittymistään yliopisto-opettajana
syventää taitoaan suunnitella ja toteuttaa opetusta yliopistopedagogisten periaatteiden mukaisesti
kehittää edelleen opettamista ja ohjausta koskevaa kokonaisnäkemystään ja toimintakykyään kokemusten tutkimisen kautta

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu opetusmateriaali.

Kirjallisuus

  • BROOKFIELD, S. 2006. The skillful teacher: on technique, trust, and responsiveness in the classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
  • DRISCOLL, M. 1994/2004/2013. Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon.
  • ILLERIS, K. 2009. Contemporary theories of learning. Learning theories…in their own words. London: Routledge.<br />JARVIS, P. 2006. The theory and practice of teaching. London: Routledge.
  • REPO-KAARENTO, S. 2007. Innostu ryhmästä. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde