YPPP121 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

HOPS omakohtaisen oppimisprosessin käsikirjoituksena
yliopisto-opetuksen suunnittelun peruskysymykset
osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien asettaminen
oppiaineen sisäinen struktuuri, ydinainesanalyysi ja opetettavat sisällöt
yksilö- , ryhmä- ja massaopetuksen kehittäminen
vuorovaikutteiset, osallistavat työmuodot ja opetusmenetelmät
arvioinnin ulottuvuudet ja arvioinnin eri muodot: ohjaava arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, palaute

Suoritustavat

Vuorovaikutteinen luento ja työpajatyöskentely, pienryhmäopiskelu. Suoritustavat voivat tarkentua vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
arvioida kriittisesti omaa toimintaansa yliopisto-opettajana ja määritellä omia pedagogisia kehittymistarpeitaan ja -tavoitteitaan
asettaa opintojakson tavoitteet, rajata opintojakson keskeiset sisällöt ja valita tarkoituksenmukaiset työtavat ja arviointimenetelmät sekä perustella tekemänsä valinnat oppimisteoreettisin käsittein
laatia arviointikriteerit ja soveltaa niitä oppimisen arvioinnissa
sopeuttaa omaa toimintaansa erilaisten oppijoiden tarpeisiin
soveltaa erilaisia työtapoja ja opetusmenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla omassa opetuksessaan/ohjauksessaan

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):

Kirjallisuus

  • JARVIS, P. 2006. The theory and practice of teaching. Lontoo: Routledge.
  • GLASERSFELD, E. 2002. Radical constructivism. A way of knowing and learning. Studies in Mathematics Education Series. Lontoo: RoutledgeFalmer.
  • LINDBLOM-YLÄNNE, S. & NEVGI, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.
  • SAHLBERG, P. & SHARAN, S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY.
  • BROOKFIELD, S. 1995. Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde