YPPP110 Yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettiset perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

yliopisto oppimis- ja opetusympäristönä: yliopistopedagogiikan erityislaatu, perinne ja reunaehdot
tutkimuksen ja opetuksen välinen suhde
tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tiedon oppiminen ja opettaminen
tutkivaan asenteeseen opettaminen ja ohjaaminen
ihmis- ja tietokäsitys oppimiskäsityksen kehyksenä
oppimisteoriat ja niiden filosofiset lähtökohdat
opettaminen ja ohjaaminen pedagogisena suhteena

Suoritustavat

Oppimistehtävät, lukupiirityöskentely. Suoritustavat voivat tarkentua vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
yliopisto-opetuksen ja – oppimisen peruskäsitteet ja -teoriat ja suhteuttaa niitä omiin käsityksiinsä yliopisto-opetuksesta ja akateemisen asiantuntijuuden oppimisesta
tunnistaa ja kuvata oman ihmis- , tieto- ja oppimiskäsityksensä
arvioida yliopistopedagogiikan erityislaatua, jossa on keskeistä tiedeopetuksen ja tieteellisen ajattelun oppimisen kysymykset
arvioida vuorovaikutteisen ja osallistavan opetuksen kehittämistä yliopisto-opetuksen haasteena
hahmottaa pedagogisen suhteen merkitystä oppimisen ja opettamisen perustana
hahmottaa oppimisprosessin vaiheita ja opettajan/ohjaajan roolia prosessin eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):

Kirjallisuus

  • HAKKARAINEN, K., LONKA, K. & LIPPONEN, L. 2005. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.
  • JARVIS, P. & PARKER, S. (toim.) 2007. Human learning. An holistic approach. New York: Routledge.<br />Muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat)
  • LINDBLOM-YLÄNNE, S. & NEVGI, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.<br />Burbules, N. 1993. Dialogue in teaching. Theory and Practice. NY: Teachers College Press.
  • Poikela-Öystilä (toim.) 2003. Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä. Tampere: Tampere University Press.<br />JARVIS, P. 2006. Towards a comprehensive theory of human learning. Lifelong Learning and The Learning Society, volume 1. New York: Routledge.
  • HAKKARAINEN, K., BOLLSTRÖM-HUTTUNEN, M., PYYSALO, R. & LONKA, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde