YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, sisäisten erien eliminointi, sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen, kurssi- ja muuntoerot, konsernirakenteen muutokset, konsernin rahoituslaskelma.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Kevätlukukausi 4.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-selittää konsernin käsitteen ja muodostumisen sekä konsernitilinpäätöksen tavoitteet;
-eliminoida sisäiset liiketapahtumat ja sisäisen omistuksen sekä erottaa vähemmistöosuudet;
-tulkita konsernitilinpäätöstä ja laatia konsernitilinpäätökseen kuuluvia raportteja.

Esitietojen kuvaus

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Oppimateriaalit

Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta,
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali

Kirjallisuus

  • Mäkelä, M., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2016 (4. uudistettu painos). Konsernitilinpäätöksen laadinta; ISBN: 9789521427350

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde