YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tilintarkastuksen sisältö ja merkitys, tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, tilintarkastajan asema ja vastuu;
tilintarkastajaa koskevat vaatimukset, valinta, toimikausi, velvollisuudet ja oikeudet, tarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastajan raportit sekä
sisäinen tarkkailu

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 1.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata tilintarkastuksen keskeiset perusteet ja tilintarkastajan tehtäväkentän olennaiset osa-alueet
-suorittaa pieniä tilintarkastustehtäviä, joiden tuloksista kykenee laatimaan asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen

Esitietojen kuvaus

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Oppimateriaalit

-Tilintarkastuslaki ja -asetus
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki
-Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit esim. Tilintarkastus-lehdestä

Kirjallisuus

  • Tomperi, S. 2016, (3.uudistettu painos). Tilintarkastus. Normeista käytäntöön; ISBN: 9789513767266

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde