YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kirjanpidon käsitteet, kirjanpito ja tilinpäätös, arvonlisäverotuksen perusteet, yhtiömuodot, tilinpäätösinformaatio, keskeiset tilinpäätöstunnusluvut

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 1.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjanpidon pääpiirteet
- laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
- tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot / Basic Business Studies (vähintään YTTP1130 Laskentatoimen perusteet)

Oppimateriaalit

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.; ISBN: 9789526316246
  • Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.; ISBN: 9780078111044

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde