YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Strateginen- ja talousohjaus, taloudellinen vastuu ja tilivelvollisuus, tulosbudjetointi ja tuloserojen analysointi, tulosyksikköohjaus ja siirtohinnoittelu, suoritusarviointi ja palkitseminen, ei-rahamääräinen mittaus, riskinhallinta ja eettiset kysymykset, ohjausjärjestelmien suunnittelu.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Kevätlukukausi 3.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-erottaa käsitteellisesti erilaisia ohjausmuotoja ja -keinoja
-hyödyntää taloudellisen tulosjohtamisen menetelmiä
-laskea budjetoinnin suunnittelu- ja tarkkailulaskelmia
-talouden ohjausjärjestelmien suunnittelun ja käytännön talousjohtamistyön haasteet perustasolla

Esitietojen kuvaus

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta
YLAA2110 Kustannuslaskenta

Kirjallisuus

  • Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2.uud.painos) AlmaTalent.; ISBN: 9789521430077
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2015, 3.painos. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Luvut 9-13 ja 15-17.; ISBN: 9789526320052
  • Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2013) Management Control Systems – Performance Measurement, Evaluation and Incentives (3rd ed.) Prentice Hall.; ISBN: 9780273737612

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde