YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja aktivointiin, toimijoihin ja käytäntöihin suomessa sekä kansainvälisiin esimerkkeihin. Lisäksi tarkastellaan aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia ja vaikuttavuuden problematiikkaa.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely.
Verkkokurssi, joka toteutetaan Optimassa. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä. Kurssin aikana kirjoitetaan 3 kirjallista harjoitustyötä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kolmen kirjallisen suorittamista. Nämä ovat: kirja-arvio, blogimerkintä ja essee.
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit Optimassa.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa aktiivisen työvoimapolitiikan perusteet, keskeiset käsitteet ja käytäntöjä. Kurssilla perehdytään aktiiviseen työvoimapolitiikkaan Suomessa ja muissa Euroopan Unionissa. Kurssilla pohditaan lisäksi aktiivisen työvoimapolitiikan arviointia ja vaikuttavuutta yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja yksilön näkökulmista.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja kurssilla mainittu täydentävä materiaali.

Kirjallisuus

 • Asplund, Rita & Koistinen, Pertti (2014): Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22:2014. Saatavilla verkossa <https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Onko+tyomarkkinoilla+tilaa+kaikille+16062014.pdf>
 • Suoritetaan soveltuvin osin:
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092753711000014X
 • Kotiranta, Tuija (2008): Aktivoinnin paradoksit. Saatavilla verkossa <https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18004/9789513932503.pdf?se>
 • Hämäläinen & Ollikainen (2004): Differential Effects of Active Labour Market Programmes in Early Stages of Young People´s Unemployment. VATT.
 • Karjalainen, Vappu & Vappu Saikku (toim.) (2013): Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa. Saatavilla verkossa <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104433/URN_ISBN_978-952-245-888-9.pdf?sequence=1>
 • Ilmakunnas, Seija (2010): Talouskriisi, työmarkkinat ja aktiivinen työvoimapolitiikka. Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2010, sivut 37-46.
 • https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Onko
 • Sama, Thomas Babila (2012): NGOs and the Implementation of Active Labour Market Policies: The Case of Finland and Sweden. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, numero 442. Jyväskylä 2012.
 • Heinonen et al. (2004): Mitä on työvoimapolitiikka? VATT julkaisuja 38.
 • https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18004/9789513932503.pdf?se
 • Kluve, Jochen (2010): The effectiveness of European active labor market programs. Labour Economics Volume 17, Issue 6, December 2010, Pages 904–918. Saatavilla verkossa <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092753711000014X>
 • https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104433/URN_ISBN_978-952-245-888-9.pdf?sequence
 • Serrano Pascual, Amparo & Lars Magnusson (2007): Reshaping Welfare States and Activation Regimes in Europe

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde