YJOS4130 Oppiminen organisaatiossa (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oppimista organisaatiossa voi pitää sateenvarjokäsitteenä, jonka alle mahtuu tausta-ajattelultaan erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä ja malleja. Kurssilla tutustutaan näihin käsityksiin yleisesti. Lisäksi jokainen opiskelija perehtyy syvemmin häntä itseään puhuttelevaan näkemykseen kirjallisuuden avulla ja osoittaa tämän perehtymisensä ryhmätyössä

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 3. jakso. Luennoidaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2020.
Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän selittämään oppiminen organisaatiossa –käsitteen historiallisen taustan, vertailemaan käsitteen oppimis-, johtamis- ja organisaatioteoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia, arvioimaan ja problematisoimaan käsitteen taustaolettamuksia ja käytäntöjä, tuottamaan johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja suullisen esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa sekä arvioimaan ja reflektoimaan omaa ja ryhmänsä oppimista.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen aineopinnot

Oppimateriaalit

Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde