YJOS3110 Strategia-ajattelu (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Strategian koulukunnat ja niiden keskeiset ajatukset strategian olemuksesta
Strategian ”oppihistoria” ja strategiatutkimuksen kehityslinjat
Strategian muotoiluun vaikuttavat tekijät ja kokonaisprosessi

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso: Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Eritellä analyyttisesti strategia-ajattelun koulukuntien keskeisiä näkemyksiä strategian olemuksesta
- Eritellä ja arvioida analyyttisesti strategia-ajattelun piirissä esiintyviä vastakkainasetteluja
- Ymmärtää koulukuntien kytkentöjä strategian tutkimuksellisiin suuntauksiin
- Etsiä ja perustella strategialähtöisiä tutkimusaiheita
- Toteuttaa yhteistoiminnallisella otteella sisältöanalyysin osoitetusta strategian alan tutkimusartikkelista
- Tuottaa informatiivisen ja selkeän suullisen esityksen sisältöanalyysin pohjalta
- Toteuttaa yhteistoiminnallisella otteella strategia-analyysin valitusta organisaatiosta ja kykenee analyyttisesti tarkastelemaan valitun organisaation toiminnan strategisia linjauksia

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti opettajan ilmoituksen mukaan

Kirjallisuus

  • Mintzberg H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2009). Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management. 2nd ed.; ISBN: 978-0-273-71958-8
  • Mintzberg, H.(1994). The Rise and Fall of Strategic Planning.; ISBN: 0-13-781824-6

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde