YJOS2110 Ihmisten johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Johtajuuden teoriat
- Johtajuus suhteissa
- Valta ja vaikuttaminen
- Etiikka ja johtajuus
- Johtajuus ja diversiteetti
- Johtajuuden kehittäminen
- Esimiestyö
- Henkilöstön kehittäminen ja arviointi esimiestyön näkökulmasta

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata ja analysoida kriittisesti johtajuuden teoriat sekä vertailla niitä
- kuvata ja arvioida johtajuutta kulttuurisensitiivisesti ja eettisen vastuullisuuden kannoilta
- selittää johtamisen kehittämisen teoriat ja arvioida kriittisesti niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin
- selittää johtamistyön ominaispiirteet sekä arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan esimiestyön kannalta
- etsiä ja perustella johtajuuden tutkimusaiheita sekä toteuttaa tutkivalla otteella selvityksen jostakin johtajuuden osa-alueesta
- tuottaa selkeän ja tieteellisten kirjoitusohjeiden mukaan tehdyn raportin tehdystä selvityksestä yhteistoiminnallisesti ja esittää se julkisesti
- kuvata tieteellisen kongressin toimintaperiaatteet ja toimia niiden mukaisesti

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetukseen ja harjoitusryhmätyöskentelyyn. Kurssille otetaan ensisijaisesti johtamisen oppiaineen loppuvaiheen opiskelijoita.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot

Oppimateriaalit

Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa.

Kirjallisuus

  • Ladkin, Donna. 2010. Rethinking leadership. A New Look at Old Leadership Questions Edward Elgar Publishing; ISBN: 1849805342

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde