YJOS1110 Metodiopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, aineistot ja analyysit, sekä tutkimuksen käytännön toteuttaminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- arvioida kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä, tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusstrategioita ja menetelmiä
- pohtia tieteellisen tutkimuksen taustasitoumuksia ja olettamuksia
- arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen mahdollisuuksia oman tutkimushankkeen näkökulmasta

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä

Oppimateriaalit

lmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde