YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• työn ja perheen suhteen tarkastelunäkökulmat
• työn ja perheen suhde yksilön kannalta
• työn ja perheen suhde organisaatiossa
• työ-perhesuhde ja johtaminen
• työn ja perheen suhde yhteiskunnallisena ilmiönä
• työ-perhesuhde ja tasa-arvo

Suoritustavat

Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa.

Kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kuvata työn ja perheen suhdetta tarkastelevat teoreettiset näkökulmat ja vertailla niitä
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaa päätöksentekoa yksilön näkökulmasta eri elämänvaiheissa
• kuvata, eritellä ja vertailla työn ja perheen yhteensovittamisen lähtökohtia, poliitikoita ja käytäntöjä organisaatiossa
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja tuloksia organisaatiossa
• kuvata työ-perhesuhdetta johtamisen kannalta ja arvioida työ-perhesuhteen johtamisen vaikutuksia
• selittää työ-perhesuhteen sukupuolistunutta luonnetta ja arvioida suhdetta tasa-arvon kannalta
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhteen yhteensovittamisen merkitystä yhteiskunnallisesti

Esitietojen kuvaus

Esitietoina edellytetään suoritus opintojaksosta YTTP1110 Johtaminen ja johtajuuden perusteet (5 op). Mikäli olet suorittanut muut sisällöllisesti vastaavat opinnot, ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Kirjallisuus

  • Kangas Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.
  • Greenhouse Jeffrey & Powell Gary 2017. Making Work and Family Work: From hard choices to smart choices. Routledge.
  • Toppinen-Tanner Salla, Bergbom Barbara, Friman Riikka, Ropponen Annika, Toivanen Minna, Uusitalo Hanna, Wallin Marjo & Vanhala Anna 2016. Työ @ elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Helsinki: Työterveyslaitos.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde