YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Suoritustavat

Luennot ja tentti

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja sekä oppimistehtävät TAI tentti. TAI verkkokurssi.

Arviointiperusteet

Tentti

Avoin yliopisto:
Kirjallinen työ tai tenttisuoritus tai aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tunnistaa teorioiden ja käsitteiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde