YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso keskittyy viestinnän strategiseen ja konsultoivaan rooliin organisaatiossa ja harjaannuttaa tutkimukseen perustuvien strategisten viestintäsuunnitelmien laatimiseen.

Keskeiset teemat:
- strateginen viestinnän suunnittelu
- viestinnän rooli organisaation strategisena voimavarana
- viestinnän arviointi ja mittaaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Ajoitus: Kevätlukukausi, 3. ja 4. periodi.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin
- ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan
- osaa hyödyntää viestintää strategisesti organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseksi
- osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.

Esitietojen kuvaus

Kandidaatintutkinto (tai vastaava opintomäärä) ja mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti ja kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Derina Holtzhausen and Ansgar Zerfass, The Routledge Handbook of Strategic Communication, New York: Routledge 2015; ISBN: 9780203094440

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde