XYHY004 Tutkimusviestintä (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt
- Tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet
- Oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
- Tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
- Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen
- Opintojakson yhteydessä opiskelija suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuuden. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa
• ymmärtää, että kirjoittaminen, esitelmän pitäminen ja omasta tutkimuksesta keskusteleminen ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa
• osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaisen tutkielman ja esitelmän
• motivoituu osallistumaan oman alansa tieteelliseen diskurssiin
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde