XYHY001 Akateemiset tekstitaidot (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijät (sis. kaikki kielet ja eri osa-alueet; tiedot, taidot, motivaatio ja eettisyys)
• viestintävarmuus ja siihen liittyvät tekijät (tämä sisältää ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittamisen)
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• kirjoittamisprosessi, tieteellinen kirjoittaminen
• rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• filosofian ja valtio-opin tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen alan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja useilla eri kielillä
• tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
• on tutustunut erilaisiin tiedonhankintastrategioihin
• osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
• osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde