XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
● tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
● on motivoitunut kehittämään viestintä- ja kieliosaamistaan eri kielillä
● on omaksunut tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, kuten englannin- ja suomenkielisten tekstien kanssa toimiminen, ja pystyy hyödyntämään niitä yliopisto-opinnoissaan
● ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa analysoida omaa toimintaansa vertaisryhmän jäsenenä
● ymmärtää palauteosaamisen merkityksen yliopisto-opinnoissa osana tieteellisen viestinnän prosessia

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde