XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- alan erilaisten tekstien parissa toimimisen strategiat
- opiskeluryhmien keskeiset vuorovaikutuksen ilmiöt

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tiedeyhteisön viestintäkulttuurin tyypillisiä piirteitä
- osaa hyödyntää erilaisia strategioita oman alan tekstien ymmärtämisessä ja tiedon välittämisessä muille
- osaa tarkastella opiskeluryhmien vuorovaikutuksen ilmiöitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde