XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden päivittäminen

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ja hallitsee kirjoittamisprosessiaan
- osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
- osaa kirjoittaa tieteenalakohtaisten konventioiden mukaista tekstiä
- osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä
- osaa analysoida viestintä- ja kieliosaamistaan sekä asettaa niihin liittyviä tavoitteita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde