XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- tieteellinen kirjoittaminen prosessina
- argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen
- vuorovaikutusosaaminen
- palautevuorovaikutus ja rakentava palaute

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- pystyy argumentoimaan lähteiden pohjalta suullisesti ja kirjallisesti oman alan konventioita noudattaen
- ymmärtää, että kirjoittaminen on prosessi
- osaa kohdentaa viestinsä tarkoituksenmukaisesti
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
- on tietoinen mahdollisuuksistaan kehittää viestintä- ja kieliosaamistaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde