XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen ryhmässä
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- lukustrategiat

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- tunnistaa keskeisiä ryhmäviestinnän ilmiöitä
- tunnistaa ja osaa etsiä omalle alalleen tyypillisiä tekstilajeja
- löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja osaa välittää sen omin sanoin toisille
- tuntee tiedonhaun ja –hallinnan perusteita
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde