XYHM008 Tutkimusviestintä (kemia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija työstää luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittavaa kandidaatintutkielmaansa. Opintojakson sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
• tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
• tieteellisen tutkielman rakentaminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on syventänyt tietämystään tieteellisestä viestinnästä ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista ensimmäisessä tutkimustyössään.
• on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantunut tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana.
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
• ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Lisätietoja

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde