XYHM006 Raportoiva viestintä (kemia) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen
- ryhmäviestintä, siihen liittyvät ilmiöt ja ryhmän jäsenenä toimiminen
- yhtenäisen ja ymmärrettävän tieteellisen tekstin kirjoittaminen äidinkielellä
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- vertaispalaute: sen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erilaisia ryhmään liittyviä ilmiöitä ja osaa arvioida omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä
- ymmärtää akateemiseen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia ja vertaispalautteen merkityksen tässä prosessissa
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää saamaansa palautetta vuorovaikutusosaamisensa ja kielitaitonsa kehittämisessä
- ymmärtää ja osaa hyödyntää viestinnässään tieteenalansa käytänteitä
- osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn tieteellisen tekstin äidinkielellä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde