XYHM003 Modernin fysiikan kielet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson painopisteitä ovat
• Monikielisyys
• Asiantuntijan esiintymistaidot
• Konferenssitaidot

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kiinnostuu harjoittelemaan asiantuntijana kirjoittamista ja puhumista sekä ymmärtää tekstien tuottamisen väylänä saada omaa ääntä kuuluville.
- osaa etsiä tietoa sekä kysyä ja keskustella aiheestaan hyödyntämällä monikielistä repertuaariaan.
- hallitsee esiintymistaidon perusteet.
- osaa toteuttaa yleistajuisen asiantuntijaesityksen äidinkielellä, ruotsiksi ja englanniksi.
- kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä ruotsiksi ja englanniksi
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.
- on saavuttanut ruotsin kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Lisätietoja

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde