XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelija hankkii sellaisia valmiuksia, joita hän voi hyödyntää sekä kandidaatintutkielman että muiden opinnäytteiden tutkimus- ja kirjoitusprosesseissa. Opintojakson sisällöt jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta, tutkimusraportti tekstilajina sekä tutkimukseen liittyvät viestintä ja
vuorovaikutustaidot. Nämä osa-alueet on eritelty tarkempiin aihekokonaisuuksiin, joiden käsittelytapa ja painoarvo voivat vaihdella kunkin ryhmän tarpeiden mukaan.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tutkimus- ja kirjoitusprosessin vaiheet, suunnittelu ja hallinta
- tutkimusraportti tekstilajina: psykologian alojen tieteellisten tekstien konventioita, tieteellinen
argumentointi ja opinnäyte argumenttina sekä tutkimustekstin muokkaus ja viimeistely
- tutkimukseen liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot: palautteen antaminen ja vastaanottaminen keskeneräisestä tekstistä, tutkimuksen suullinen raportointi sekä palautevuorovaikutus seminaarissa

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opiskelija on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti. Osana näitä tehtäviä hän on antanut tarkoituksenmukaista vertaispalautetta ja hyödyntänyt saamaansa palautetta oman tekstinsä kehittämisessä. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja sitoutunut opintojakson tehtävien valmiiksi saattamiseen annettua aikataulua noudattaen.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojaksolle aktiivisesti osallistuttuaan opiskelija
- on oppinut sellaisia keskeisiä toimintamalleja, joita hän voi hyödyntää tutkimustekstejä kirjoittaessaan ja omasta tutkimusaiheesta puhuessaan
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut tietämystään kirjoitusprosessin eri vaihteista tutkimustyössään
- osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin
pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen
- osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä ja seminaariesitelmistä prosessin eri vaiheissa
- ymmärtää, että kirjoittaminen ja puhuminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessissa
- on osoittanut vieraan kielen taitoa englannin kielessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde