XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojaksolla tarkastellaan monikielisyyden ilmiöitä, erityisesti psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta.
Monikulttuurisutta ja monikielistä vuorovaikutusta käsitellään myös psykologin ammattiin liittyvänä ilmiönä.
- monikielisyys ja –kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
- monikielisyys psykologisesta ja psykolingvistisestä näkökulmasta
- monikielinen ja –kulttuurinen vuorovaikutus ammatillisessa kontekstissa
- monikielisen analyyttisen ja argumentatiivisen lukemisen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Perehtyneisyys monikulttuurisuuden ja -kielisyyden ilmiöihin ja niiden ammatillisiin kytköksiin osoitetaan hyväksytysti suoritettujen
oppimistehtävien ja osallistumisen perusteella. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit annetaan oppimistehtävien kuvausten yhteydessä.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojaksolle aktiivisesti osallistuttuaan opiskelija
- ymmärtää monikielisyyden ilmiöitä yleensä ja myös psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta
- tunnistaa monikielisen ja –kulttuurisen vuorovaikutuksen merkityksen ammatillisessa kontekstissa
- on kehittänyt kykyään toimia monikielisissä viestintätilanteissa (ainakin englanti, ruotsi, suomi) ja siten kykyään työskennellä luontevammin monikielisissä ja –kulttuurisissa konteksteissa
- osaa lukea oman alan kirjallisuutta kriittisesti kielellistä repertuaariaan hyödyntäen
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alan tekstiä englanniksi ja ruotsiksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde