XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen
• prosessimaisesti työstetyn kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen
• omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää kirjoittamista ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimusprosessin edistäjänä
• osaa rakentaa omaa tieteellistä tekstiään alansa konventioita noudattaen ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen
• osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
• osaa pitää omasta tutkimusaiheestaan suullisen asiantuntijaesityksen vieraalla kielellä
• on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Lisätietoja

Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde