XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus (historia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- strategioita monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
- toiminta monikielisessä ryhmätyötilanteessa
- erikielisten lähteiden analysoiminen
- asiantuntijaesiintymisen perustaidot
- raportoiva ja argumentoiva teksti

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kielitaito on tärkeä osa oman alan asiantuntijatehtävissä.
- ymmärtää tutkimuskirjallisuuden ja alkuperäisaineistojen monikielisyyden sekä viestintä- ja kielitaidon merkityksen niiden käyttämisessä.
- kykenee osallistumaan monikieliseen tiimityöskentelyyn.
- osaa pitää asiantuntijaesityksen englanniksi sekä yleistajuisen esityksen ruotsiksi ja mahdollisesti jollakin muulla osaamallaan kielellä.
- kykenee kirjoittamaan ymmärrettävää oman alan tekstiä ruotsiksi.
- on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004). Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUH999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUH000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde