XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille. Pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos ranska on 2. vieras kieli. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
SISÄLTÖ: Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työ Ranskassa, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Formatiivinen arviointi testien, itse- ja vertaisarvioinnin muodossa. Kurssilla arvioidaan, onko eri taitoalueiden tavoitteet (ks. tarkemmet arviointikriteerit kurssin kotisivulta) saavutettu, jokainen erikseen arvosanalla 1-5.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen B1+, tuottaminen B1-).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata hahmottaa ranskan yleiskielen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen eroja
- pystyä ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstejä myös ilman sanakirjaa, mikäli aihe on tuttu
- selviytyä itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti arki- ja opiskeluelämän lyhyissä vuorovaikutustilanteissa
- osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
- ottaa itse vastuu oppimisestaan

Esitietojen kuvaus

Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.

Oppimateriaalit

Escalier 4, Sanoma Pro

Kirjallisuus

  • Dervin-Kemppainen-Laine-Mokhtari-Tenhunen, Escalier 4, Sanoma Pro; ISBN: 978-952-63-1577-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde