XPV0401 Puheviestinnän perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen; sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys), viestijäkuva sekä erilaiset vuorovaikutussuhteet. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa. Kurssin tavoitteena on opiskelijan vuorovaikutusosaamisen kehittäminen osana hänen akateemista asiantuntijuuttaan tulevana liikunta-alan ammattilaisena.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa yllä mainitut osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan
• osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
• osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
• tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
• osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
• tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen oman alan yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
• haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde