XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vuorovaikutusosaaminen psykologin työn viitekehyksessä. Luentojen, keskustelujen, ryhmätöiden ja simuloitujen psykologi-asiakas -tilanteiden avulla tarkastellaan psykologin työhön liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä ja asioita. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, psykologin ja asiakkaan välinen suhde ja siihen liittyvä luottamus ja ammatillisuus, kuunteleminen ja sen osoittaminen, vuorovaikutustilanteen havainnointi, tuen viestiminen sekä oman vuorovaikutuksen tiedostaminen ja näkemys kehittymisestä.
Kielikeskus toteuttaa kurssin yhteistyössä psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakkaiden rooleissa ovat näyttelijät. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat saavat palautetta vuorovaikutusosaamisestaan ja toimimisesta simuloidussa asiakastilanteessa.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan: ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen psykologin työssä; osaavan havainnoida ja jäsentää puheviestintätilanteessa esille nousevia ilmiöitä; osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta; osaavan käyttää erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia ilmaisutapoja tarkoituksenmukaisesti kuuntelemisen, empatian ja tuen viestimiseen, keskustelun ohjaamiseen sekä kontaktin ja luottamuksellisen viestintäsuhteen luomiseen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde