XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on vapaavalintainen, muita opintoja tukeva kurssi. Kurssilla opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet kirjoittajana ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja hyviä työtapoja koetuista haasteista selviytymiseksi. Kurssilla keskitytään hyvän asiatekstin ominaisuuksiin ja kokeillaan erilaisia kirjoittamistekniikoita. Kurssilla edistetään opiskelijan kirjoittamisvarmuutta ja -rohkeutta ja puretaan mahdollisia kirjoittamisen esteitä. Kurssilla työstetään vapaavalintaista asiatekstiä, joka voi olla jonkin toisen kurssin kirjoitelma. Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (14 t), pienryhmätoiminta (2 x 2 t) sekä itsenäistä työskentelyä (oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista, toisten kirjoittajien tekstien lukemista ja palautteenantoa niistä, oman tekstin työstämistä).

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kirjoittajana sekä harjaantuu hyödyntämään erilaisia kirjoittamistekniikoita tarpeittensa mukaan. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan itsensä ja muiden kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.

Esitietojen kuvaus

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde