XKVX001 Kirjoituskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on pääosin itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on monipuolistaa opiskelijoiden kirjallista ilmaisutaitoa ja tekstilajien tuntemusta ja auttaa kehittymään kirjoittajana. Kurssin aikana tutustutaan itsenäisesti tekstilajien konventioihin ja kirjoitetaan eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä, kuten tiedottavia, kantaa ottavia, ohjailevia tai fiktiivisiä tekstejä. Kurssilla ei harjoitella tieteellistä tutkimusraportointia eikä asioimiskirjoitusta. Kirjoitettavien tekstien määrä riippuu siitä, minkä laajuisena kurssin suorittaa (2 tai 3 op). Tarkempiin kirjoittamisohjeisiin ja kirjallisuuteen tutustutaan aloitusluennolla. Teksteistä saa kurssin lopuksi henkilökohtaista palautetta opettajan kanssa käytävässä palautekeskustelussa.

Suoritustavat

Kielikeskus: Kurssiin kuuluu kaksi orientoivaa luentoa, jossa esitellään erityyppisiä tekstilajeja ja annetaan virikkeitä erilaisten tekstien kirjoittamiseen. Tämän jälkeen opiskelija tutustuu tekstilajeihin ja kirjoitusoppaisiin tarkemmin itsenäisesti, kirjoittaa oppimispäiväkirjaa sekä valitsemansa tekstit ja palauttaa ne opettajalle määräpäivänä. Teksteistä käydään kurssin lopuksi henkilökohtainen palautekeskustelu.

Avoin yliopisto: Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija syventää omaa tietämystään eri tekstilajeista lukemalla kirjoittamisen oppaita ja julkaistuja tekstejä. Opiskelija kirjoittaa itsenäisesti työskennellen neljä erityyppistä tekstiä ja oppimispäiväkirjaa. Itsenäisen työskentelynsa päätteeksi opiskelija palauttaa tekstipakettinsa Koppa-opiskeluympäristöön, minkä jälkeen hän saa henkilökohtaista palautetta teksteistään kurssin ohjaajalta puhelinpalautekeskustelun muodossa.

Arviointiperusteet

Kurssisuoritus arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista luennoille (2 x 2 t) ja henkilökohtaiseen palautekeskusteluun (1 t), itsenäistä tekstilajeihin tutustumista ja tekstien työstämistä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan laatia erilaisia tekstilajeja edustavia tekstejä, rakentaa ja jäsentää tekstinsä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä muotoilla tekstinsä kullekin tekstilajille ominaisella tavalla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde