XKVL005 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (AKO) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja siihen, miten tekstejä tiedeyhteisössä tuotetaan ja miksi. Kurssi on integroitu opintojaksoon LPEA1005 Tutkielmaseminaari, ja kurssilla työstetään opinnäytetyötä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta, oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) ymmärtävän, miksi tieteellisiä tekstejä tuotetaan tiedeyhteisössä, 2) tuntevan tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaavan soveltaa niitä kirjoittamiseensa ja 3) harjaantuneen rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde