VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan viestintäkompetenssin ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen teoreettisiin lähtökohtiin sekä opitaan analysoimaan vuorovaikutustaitoja.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee viestinnän opetusalan tradition
- osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
- osaa soveltaa viestintäkompetenssiin liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
- tuntee nonverbaalisen viestinnän käsitteet ja osaa havainnoida verbaalista ja nonverbaalista viestintää.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Kirjallisuus

  • Morreale, Spitzberg & Barge 2013. Communication. Motivation, knowledge, skills
  • Hall & Knapp 2013. Nonverbal communication (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde