VENS240 Median kieli (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäjänkielisen mediadiskurssin tutkimukseen sekä erityisesti nyky-Venäjän joukkotiedotusvälineiden (lehtien, TV:n, radion ja Internetin) käyttämään kieleen.

Suoritustavat

Johdantoluennot ja lukupiiri, joka edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti. Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская (2011) Язык современных СМИ. Средства языковой агрессии, s. 7-148; Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация, s. 241-276; Язык средств массовой информации (под ред. М.Н. Володиной) (2008), s. 6-47, 183-263, 329-348, 366-373, 456-468, 479-494, 521-539.

Arviointiperusteet

Johdantoluentojen ja lukupiirien luentopäiväkirjat, lukupiirin alustus.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt venäjänkielisen suullisen ja kirjallisen mediadiskurssin kieliopillisiin, tyylillisiin ja sanastollisiin erityispiirteisiin
- kykenee analysoimaan ja arvioimaan tekstejä (esim. Integrumia hyödyntäen) niiden yhteiskunnallisen relevanssin kannalta, ts. miten ne heijastavat ja rakentavat venäläistä sosiokulttuurista kontekstia.

Kirjallisuus

  • Язык средств массовой информации (под ред. М.Н. Володиной) (2008), s. 6-47, 183-263, 329-348, 366-373, 456-468, 479-494, 521-539.
  • Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская (2011) Язык современных СМИ. Средства языковой агрессии, s. 7-148.
  • Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация, s. 241-276.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde