VENS230 Venäjän kielen vaihtelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän sosiaaliseen ja tyylillisen vaihteluun sekä tyyliopin peruskäsitteisiin.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset ja tiivistelmä tieteellisestä artikkelista.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu ja tiivistelmä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee tunnistamaan eri tyylejä, tekstilajeja ja rekistereitä
- tuntee venäläisen tyylintutkimuksen tradition ja hallitsee erityisesti funktionaalisen tyylijakoluokittelun: lehtityyli, tieteellinen tyyli, virallinen asiatyyli, kaunokirjallinen tyyli ja puhekieli
- kykenee soveltamaan teoreettista tietoa analysoidessaan suullisia ja kirjallisia tekstejä.

Kirjallisuus

  • А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde