VENS140 Leksikologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäläisen sanastontutkimuksen pääsuuntauksiin sekä leksikologian keskeisiin käsitteisiin. Kurssi antaa opiskelijalle analyyttisia työkaluja, jotka ovat perusedellytys tekstien kriittiselle tarkastelulle.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Kirjatentti tai tentaattorin kanssa sovittu kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää, miten venäjän kielen sanaston on muodostunut
- osaa eritellä nykyvenäjän sanaston erityispiirteitä ja sanastoa koskevia kielellisiä prosesseja
- osaa analysoida lekseemejä sekä tuntee sanaston tutkimuksen keskeisemmät metodit.

Oppimateriaalit

Н.М. Шанский (2007) (3 изд.) Лексикология современного русского языка; О.П. Ермакова (1996) Семантические процессы в лексике. Teoksessa E.A. Земская (toim.) Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995), s. 32-66; Л.П. Крысин (2008) Лексическое заимствование и калькирование Teoksessa Л.П. Крысин (toim.) Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков, s. 167-184.

Kirjallisuus

  • Н.М. Шанский (2007) (3 изд.) Лексикология современного русского языка
  • О.П. Ермакова (1996) Семантические процессы в лексике. Teoksessa E.A. Земская (toim.) Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995).
  • Л.П. Крысин (2008) Лексическое заимствование и калькирование Teoksessa Л.П. Крысин (toim.) Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков, s. 167-184.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde