VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan hallinnon ja hallinnan muutoksien vaikutuksia demokratian kannalta sekä sitä, miten hallinnan tavat vaikuttavat kansalaisiin ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Suoritustavat

Alan tutkijan tai tutkijoiden tarjoama luentosarja, kurssi tai työpaja, joka perustuu tekeillä olevaan tutkimukseen. Kurssin loppusuorituksena on opetukseen pohjautuva essee.

Mikäli tätä opetusta ei jonakin vuonna järjestetä, kurssi suoritetaan kirjoihin perustuvalla esseellä. Suoritustavoista ilmoitetaan kurssin tai työpajan alussa. Vaihtoehtoisesta esseesuorituksesta voi sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Esseesuoritukset arvioidaan opetussisällön haltuunoton, käsitteellisesti monipuolisen erittelyn ja järkevän omaehtoisen tarkastelutavan omaksumisen perusteella.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa demokratian nykyongelmia päätöksenteon ylikansallistuessa ja monitasoistuessa, ja hallinnon kääntyessä hallinnaksi erilaisten ohjausideologioiden ja hallinnan paradigmojen seurauksena.

Oppimateriaalit

Vahvistetaan kurssin alussa. Esseen pohjana oleva kirjallisuus oheisessa kirjallisuuslistassa.

Kaksi teosta seuraavista:

Papadopoulos, Y: Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy.

Dean, M.: Governing Societies: Political Perspectives on Domestic and International Rule.

Djelic, M-L.& Sahlin-Andersson, K. (toim.): Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation.

Torfing, J., Peters, G., Pierre, J. & Sörensen, E.: Interactive Governance: Advancing a Paradigm.

Lee, Caroline W., Michael McQuarrie & Edward T. Walker (toim.) (2015): Democratizing Inequalities, Dilemmas of New Public Participation.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde