URAP1000 Yleistä tietoturvasta (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tietotekniikka laitteina ja erilaisina verkkopalveluina on osa jokapäiväistä toimintaamme. Tietotekniikan arkipäiväistyminen tarkoittaa myös tietoturvallisuuden kasvavaa merkitystä toiminnassamme. Kurssi tarjoaa perustietoa tietoturvasta ja kattaa tietoturvallisen toiminnan keskeisimmät osa-alueet. Kurssi soveltuu kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Kurssiin kuuluu Moodle-ympäristössä tehtävä verkkotentti. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Arviointiperusteet

Verkkotentti on suoritettava hyväksyttävästi kurssisuorituksen saamiseksi. Tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että 22:een monivalintakysymykseen 30:sta on vastattu oikein.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa yleisimmät tietoturvallisuuteen liittyvät käsitteet
- ymmärtää miksi tietoturvallisuudella on merkitystä
- tunnistaa tiedonkäsittelyyn kohdistuvat yleisimmät uhkatekijät
- osaa soveltaa yliopiston tietoturvaperiaatteita opinnoissaan
- osaa soveltaa perusohjeita oman tietoturvansa parantamiseksi niin opinnoissa kuin vapaa-ajalla

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde