URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi (3–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tiimi ja Työnantaja -projektikurssi on käytännönläheinen opintojakso, jolla harjaannutat työelämässä tarvittavaa osaamista ja verkostoidut muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opintojakso suoritetaan toteuttamalla kehittämisprojekti oikealle asiakkaalle monitieteisessä tiimissä.

Sisältö: Projektityöskentelyyn johdattavat aloitusluennot tai –tehtävät sekä kehittämisprojektin toteuttaminen omalle asiakkaalle. Projektissa tiimi tuottaa asiakkaalle uusia ideoita ja tuoretta tietoa organisaation eri osa-alueiden ja toimintojen kehittämiseen monitieteisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä
• hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä
• asettaa projektille tavoitteita, laatia projektisuunnitelman, arvioida ajankäyttöä ja tehtävien työmääriä, toteuttaa projektin monitieteisessä tiimissä ja esitellä projektin tulokset asiakkaalle ja vertaisryhmälle
• toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Oppimateriaalit

Aloitusluennoilta ja/tai ennakkotehtävästä saatava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde